baner

Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw

Autor publikacji: Administrator
Dana Publikacji: 13.06.2023
Dana Modyfikacji: 13.06.2023

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

Sprawy można załatwiać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce, za pośrednictwem faksu, poczty, poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP.

Tryb załatwiania skarg i wniosków określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków :

  1. W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są:
  • przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce i Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w poniedziałki w godzinach:  od 14:00 do 15:00,   
  • przez wszystkich pracowników - codziennie w godzinach pracy Inspektoratu tj. od 07:30 do 15:30.

Wyznaczony pracownik przyjmuje obywateli w poniedziałki także po godzinach pracy, do godziny 1700

  1. Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwi - w zależności od treści skargi lub wniosku - pracownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu pod nadzorem bezpośrednich przełożonych zgodnie ze swoimi kompetencjami w trybie i terminach wynikających z przepisów Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Drukuj