baner

Przedmiot działalności

Autor publikacji: Administrator
Dana Publikacji: 13.06.2023
Dana Modyfikacji: 13.06.2023

Inspekcja weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

 

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

1a)  badania kontrolne zakażeń zwierząt;

2)   monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt(1);

3)   badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

4)   przeprowadzanie:

b)  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów

c)  (2) kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli

5)   sprawowanie nadzoru nad:

a)  bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

b)  (3) wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

c)  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt,

d)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

e)  obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

f)  wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

g)  przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

h)  przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

i)  przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

j)  utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

6)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt(4);

7)   prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8)   przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach a następnie przekazywanie tych informacji do systemu RASFF.

 

 

Drukuj